Mitt Liv - vår nya partner i arbetet med Mångfald & Inkludering

Monday 31st January 2022

PRESSRELEASE 2022-01-31

Mitt Liv presenterar med stor glädje en ny samarbetspartner i vårt partnernätverk, Exertis Nordics, som är en av Nordens största och snabbast växande distributörer inom IT, Pro AV, Säkerhet & Övervakning och Entertainment (spel, böcker och leksaker). Samarbetet med Mitt Liv är en del av Exertis påbörjade arbete med mångfald och inkludering, som ska ge företaget och medarbetarna inspiration och rätt förutsättningar för att skapa en mer inkluderande arbetsplats som attraherar talanger från hela arbetskraften.

I och med avtalet blir Exertis en del av Mitt Livs nätverk av samarbetspartners, som idag består av ett 40-tal organisationer från näringsliv och offentlig sektor. De kommer att ta del av strategisk rådgivning, kunskapshöjande nätverksträffar och utbildningar, samt mentorskap i mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

Målet med samarbetet är att skapa en arbetsplats där alla får rätt förutsättningar att bidra med sina styrkor och där de känner att de kan vara sig själva och värdesätts som individ. Exertis vill vara med på den resa som de tror att hela samhället behöver göra:
I vårt arbete framåt vill vi attrahera talanger från hela arbetskraften som vill vara med på vår resa och utveckla Exertis. Mångfald och inkludering är i längden en avgörande fråga för att skapa ytterligare värde för våra kunder och nå ut till nya marknader”, säger Jonas Silander Commercial Director Exertis Nordics.

Exertis Nordics har idag fler än 270 anställda med huvudkontor och lager i Göteborg, samt lokalkontor i Stockholm, Umeå, Helsingborg, Sandefjord i Norge, Köpenhamn i Danmark och Helsingfors i Finland. En del av satsningen innebär att Exertis kommer att erbjuda sina medarbetare möjligheten att delta som mentorer i mentorprogrammet ”Mitt Livs Chans”, där man som mentor stöttar en person med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning, att navigera den svenska arbetsmarknaden. Mentorskapet är en konkret insats för en öppnare arbetsmarknad, men samtidigt en investering i medarbetarnas professionella och personliga utveckling.

Mentorprogrammet som Mitt Liv erbjuder kan ge oss en direkt möjlighet att påverka och göra skillnad, samtidigt som vi breddar våra egna perspektiv för vilka talanger vi kan missa om vi inte öppnar upp och skapar rätt förutsättningar för mångfald och inkludering hos oss”, säger Anna Linnér HR Director Exertis Nordics.
_______________________________________________________________________________

Mitt Liv proudly present a new partner in our partner network, Exertis Nordics, which is one of the Nordic region's largest and fastest growing distributors in IT, Pro AV, Security & Surveillance and Entertainment (games, books and toys). The collaboration with Mitt Liv is part of Exertis’ ongoing work with diversity and inclusion, which will give the company and employees inspiration and the right conditions to create a more inclusive workplace that will attract talent from the entire workforce.

With the agreement, Exertis will be part of Mitt Liv's network of partners, which today consists of around 40 organizations from business and the public sector. They will take part in strategic advice, knowledge-enhancing network meetings and training, as well as mentorship in the mentoring program Mitt Liv’s Chance.

The goal of the collaboration is to create a workplace where everyone gets the right conditions to contribute with their strengths and to make them feel comfortable and valued as an individual. Exertis wants to be part of the important journey that they believe the whole society needs to make:
In our work going forward, we want to attract talent from the entire workforce who want to be part of our journey and develop Exertis. Diversity and inclusion are in the long run a crucial issue for creating additional value for our customers and reaching out to new markets ", says Jonas Silander Commercial Director Exertis Nordics.

Exertis Nordics currently has more than 270 employees with headquarters and warehouses in Gothenburg, as well as local offices in Stockholm, Umeå, Helsingborg, Sandefjord in Norway, Copenhagen in Denmark and Helsinki in Finland. Part of the investment means that Exertis will offer its employees the opportunity to participate as mentors in the mentoring program Mitt Liv’s Chance, where as a mentor you support a person with a foreign background and post-secondary education, to navigate the Swedish labor market. Mentoring is a concrete effort for a more open labor market, but at the same time an investment in the employees' professional and personal development.

The mentor program that Mitt Liv offers can give us a direct opportunity to influence and make a difference, while we broaden our own perspectives for what talents we can miss out on if we do not open up and create the right conditions for diversity and inclusion with us", says Anna Linnér HR Director Exertis Nordics.
PCS

Exertis EXPO

Sveriges största branschmässa för återförsäljare.
10 november, Eriksbergshallen Göteborg.

Läs mer

Exertis stöttar CBRE & PLAN i Sierra Leone

Se filmen om seglingen som samlade in pengar för att hjälpa 135 000 barn.